szaszlyk

43 teksty – auto­rem jest szaszlyk.

Wola

Ja, mój sen
W kto­rym czuję Cię, uno­si się Twój zapach.
Wtu­lona w po­duszkę na kto­rej leżaleś za­tapiam swe myśli do nocy...
Chcę Twoich dłoni, kto­re roz­kosz niosą, bądź przy mnie, roz­grzej mo­je us­ta jak [...] — czytaj całość

wiersz • 14 listopada 2017, 23:26

Daj mi znak

Pus­tka w sercu.
Pus­tka na dłoni.
Wzrok mój nie widzi
Mgła ok­ryła oczy,
Dokąd pro­wadzisz mnie?
Ja­ki masz plan?
Daj mi znak, że będzie le­piej,
Że znów życiem cie­szyć będę się.
Wierzę.... jak nig­dy dotąd wierzę. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 października 2017, 11:31

KŁAMSTWA

W swych kłam­stwach się gubisz,
flir­to­wać z każdą lubisz.
Ser­ce mo­je okłamujesz
na mą miłość nie zasługujesz.
dek­la­rac­je wciąż cytujesz,
szcze­rość i prawdę ignorujesz.
Nie licz na to, że będę Cię kochać
kiedy Ty będziesz figlować.
Zos­taw moją głowę, mo­je serce
bo już dłużej Ciebie nie chcę.
Za­bierz wszys­tkie piękne słowa
bo od te­go bo­li mnie już głowa.
Nig­dy już nie kłam, że kochasz
bo ja znam prawdę, której Ty i tak nie zmienisz. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 września 2015, 17:10

POCAŁUNKI

Mag­ne­tyzujące spojrzenie
i uśmiech kuszący - 
Ta­ki ob­raz roz­pa­lający
ocza­mi mo­jej miłości widzę

Mo­je myśli
o Tobie
błądzą gdzieś w mej głowie
szu­kając tam Ciebie
Po­całun­ki tęskniące
na­pełnione miłością
i oczekiwaniem
Spełnienie..

Wyz­wo­lona naszych uczuć nagość
Tak różni jesteśmy
tak dob­rze od­czy­tuje­my siebie
Jest nam jak w niebie

Wtu­leni w rozmowie
o przyszłości
Cie­szy­my się sobą
w tej szczęśliwości 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 kwietnia 2015, 22:35

NOWY ETAP W ŻYCIU

Pus­tka w głowie
wirująca.
Przed ocza­mi ciemność
i uszy niesłyszące.
W chłod­nym pomieszczeniu
stoję tak
i nie mam od­wa­gi spoj­rzeć w Two­je oczy
głos cichy,
niebezpiecznie.
Słowa nie chciały płynąć
przeszy­wający chłód tam na sali
i Ci ludzie.
Pat­rzą i śledzą każdy mój ruch
Od­ważnie ro­bię kro­ki i 
wstrzy­muję od­dech, myśląc tyl­ko o tym,
że oto jest dzień
który wszys­tko zmieni.
Odzys­kałam wol­ność, która cie­szy moją duszę.
Uwol­niłam się od Ciebie
Mo­je życie przeżyję tak jak ja te­go chcę. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 marca 2015, 18:25

ANIOŁ STRÓŻ

Zna­lazłam przeznaczenie
Mały znak, że jest
że czuwa.
Te­raz wiem, że wszys­tkie mod­litwy tra­fiają do Niego
Mogę wyb­rać od­po­wied­nią drogę, której nie pomylę.
Piórko
to znak, że On czuwa. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 stycznia 2015, 22:53

SERCE

Zas­tanów się za­nim ..
Zas­tanów się i do­piero weź mo­je ser­ce w dłonie.
Otul je czułością i bezpieczeństwem
Niech drży tyl­ko z rozkoszy
Niech płonie z namiętności
Za­bierz je ze sobą,
pil­nując by nie zgu­bić po drodze
Każ cze­kać w tęskno­cie ale tyl­ko chwil kilka.
Troską opat­rz,
niech spi­ja miłość jaką mu dajesz.
Wy­pie­szczo­ne i na­pojo­ne praw­dzi­wym uczuciem
Nie za­pom­nij od­nieść na miejsce
By jut­ro zno­wu po nie wrócić... i tak do końca. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 grudnia 2014, 19:55

TAKA NOC ( która w pamięci zostaje)

Nad głową mieliśmy ty­siące gwiazd,
co mi­gotały w blas­ku naszych oczu.
Niebo ma­giczne sen pod­sunęło nam,
w którym gra­liśmy główną role.
Księżyc lśnił w złocie po­kazując jak
wiel­ka jest je­go moc.
Poz­na­waliśmy siebie nawza­jem,
ciesząc się każdym dotykiem.
Za­pamiętując za­pach i tę ma­giczną chwilę,
która pow­tarzać się będzie co­raz częściej
a nasza miłość rosnąć będzie w potęgę.

* na­pisałam :D za mało.. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 października 2014, 11:05

Rozpoznanie - Motylki w brzuchu

Cza­sem ok­ry­ta chmurami
na błękit­nym niebie,
nie myśli racjonalnie
wpat­rzo­na zacza­rowa­nymi oczami
jak bur­szty­ny w morzu
puszcza per­skie oko.
Cza­sem niewłaści­we wy­biera serce
w którym pos­ta­nawia się rozgościć
zasłucha­na w je­go bicie
nie widzi wyjścia z pokoju-
pomyłka.
Cza­sem zas­ka­kuje, intryguje,
uszczęśliwia
niezauważenie wkra­da się do myśli
i śpiewa ra­dośnie,
że to właśnie ona-
Miłość 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 października 2014, 16:53

Bajka....


Mają
te sa­me odczucia
te sa­me myśli
te sa­me pragnienia
Jed­nak są chwi­le zwątpienia.
Sa­mo z siebie nic nie wynika...
ona się sta­ra i on też wytrwale
da­je jej poczuć, że miłość przyniósł.
Lecz ona chce naj­pierw poczuć się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 sierpnia 2014, 20:09
szaszlyk

Słowa ranią na całe życie - pomyśl zanim zranisz słowem

Zeszyty
  • piekne – Naj­lep­sze:)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szaszlyk

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 listopada 2017, 23:26szaszlyk do­dał no­wy tek­st Wola

27 października 2017, 11:31szaszlyk do­dał no­wy tek­st Daj mi znak

2 stycznia 2016, 20:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st Biały ru­mianek Na łące marzeń [...]

6 września 2015, 17:10szaszlyk do­dał no­wy tek­st KŁAMSTWA

21 kwietnia 2015, 22:35szaszlyk do­dał no­wy tek­st POCAŁUNKI

28 marca 2015, 20:16szaszlyk sko­men­to­wał tek­st NOWY ETAP W ŻYCIU

27 marca 2015, 18:53krysta sko­men­to­wał tek­st NOWY ETAP W ŻYCIU

26 marca 2015, 18:27szaszlyk sko­men­to­wał tek­st SERCE

26 marca 2015, 18:27szaszlyk sko­men­to­wał tek­st ANIOŁ STRÓŻ

26 marca 2015, 18:25szaszlyk do­dał no­wy tek­st NOWY ETAP W ŻYCIU